.home.

.visual portfolio.

.piotr.borys.sikora.

.rss.

.archive.

.like f.

June 2015

. Roch you baby! .

hej Roch!
hej Rożek, hej Roszko, hej Roś!
witamy na ziemi!
mama, tata, Pola, Kaja

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane komórką
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja

hey Roch!
hey Rock! hey Rocky!
welcome to the earth!
mom, dad, Pola, Kaja

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original composition

one comment >>

.zachęcam - Maciej Tarasin - 'stalowe anioły nad yari'.

napisana lekkim piórem opowieść Macieja Tarasina – eksploratora egzotycznych, nierzadko dziewiczych pod względem spławności rzek całego świata. w głównym punkcie ciężkości autor nie koncentruje się na opisie przynoszącego sławę efektownego wyczynu, lecz stawia raczej na specyficzny “flow” związany z całością każdej z wypraw – od wstępnych przygotowań rozpoczynając, poprzez zderzenia z lokalnymi normalnościami, na opisie spływów i związanych z nimi okolicznościami przyrody poszczególnych rzek kończąc. dzięki takiemu podejściu książka jest nienapuszona i bezpretensjonalna, to zaś – w połączeniu z wszechobecnym humorem – sprawia, że jej lektura daje zdecydowaną przyjemność.

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja zdjęcia

this book is availabile only in polish at the moment.

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original photo composition

write comment >>

.zachęcam - Olga Tokarczuk - 'księgi jakubowe'.

niewiarygodny majstersztyk oparty na niewiarygodnych, acz autentycznych wydarzeniach rozgrywających się w drugiej połowie XVIII wieku. mistyczna historia powstania oraz rozwoju zbudowanej przez Jakuba Franka sekty religijnej, biorącej swój początek z tradycji żydowskiej, a następnie luźno i w miarę potrzeb czerpiącej z islamu, katolicyzmu. niezwykłe studium efektów siły psychologii wspartej pewnością siebie, elastycznością oraz zdolnością generowania magnetycznych propozycji odpowiadających na potrzeby duchowe i cielesne poszukujących prawdy ludzi ówczesnych. niezły gagatek był z tego guru. a na marginesie – słabsi autorzy dostawali nobla.

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja zdjęcia

this book is availabile only in polish at the moment.

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original photo composition

write comment >>

.zachęcam - Greg Egan - 'diaspora'. | i encourage - Greg Egan - 'diaspora'.

Greg Egan, ponownie z odwagą i rozmachem. kwantowy odlot w przyszłość pomiędzy ludzkie i postludzkie formy życia i świadomości. w obliczu niezrozumiałej, kosmicznej katastrofy, ziemskie byty zmuszone zostają – poprzez niezwykłą podróż przez wszechświat oraz naukę – do poszukiwania drogi, innych cywilizacji oraz ich metod przetrwania. wysokoenergetyczny wyścig na koniu nowej fizyki. na dodatek śliczna okładka i wykończenie książki w dotyku.

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja zdjęcia

Greg Egan strikes again, with the courage and impetus. an quantum drive into the future, between both human and post-human forms of life and consciousnesses. regarding the incomprehensible, space disaster, earth’s beings are forced – through unusual trip across the universe and science – to looking for the way, other civilizations and their methods of subsistence. high-energy race on a horse of new physics. and marvelous cover and finishing of the book in touch (polish edition).

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original photo composition

write comment >>

.ordowik w donicy | ordovician into the plant-pot.

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original composition

write comment >>

.zachęcam - nowela interaktywna "the sailor's dream" | i encourage - an interactive novel 'the sailor's dream'.

kolejna propozycja szwedzkiego simogo – zespołu eksperymentującego w opowiadaniu historii, znanego m.in. z wcześniejszych “year walk” oraz “device 6”. tym razem szwedzi serwują nam interaktywną miniaturę zatytułowaną “the sailor’s dream”. czym owa miniatura jest? wychodząc od strony konstrukcji dzieła – autorzy sytuują odbiorcę w melancholijnym otoczeniu anonimowej starej latarni morskiej. wędrówka po zaproponowanych lokacjach pozwala na eksplorację i powolne odkrywanie historii tego fragmentu świata, jak również opowieści związanej z życiem jego niegdysiejszegoo, samotnego mieszkańca. jest “the sailor’s dream” niespieszną, sentymentalną wyprawą po emocjonalnych wyborach życiowych oraz ich skutkach, jest obyczajową szkatułką, z której wyciągając kolejne elementy składamy w całość historię życia nieznanej nam osoby. tym, co wspiera odbiór i ciekawość odkrywania opowieści – w zasadzie nieskomplikowanej (co nie jest zarzutem) – jest interaktywna oprawa noweli. mowa tu o uroczym przedstawieniu “małego świata” – zarówno od strony plastycznej, jak i dźwiękowej. klimat w sposób fantastyczny budują tu połączenia ręcznie rysowanych grafik z fotografiami i pseudotrójwymiarowością wsparte wspaniałymi poetyckimi utworami muzycznymi wraz z ujmującą ścieżką główną. aspekty wizualny i interaktywny, włącznie z nawigacją na urządzeniu został wykonany z delikatnością i maestrią. każdy element w sposób wycyzelowany służy konsekwentnemu budowaniu klimatu całości. a w klimacie tym – w klimacie miejsca opuszczonego i słonecznego – twórcy zachęcają do niespieszności i przyhamowania w relacji do galopującego świata realnego. temu także służą dwa zabiegi konstrukcyjne zachęcające do kilku(nasto?)krotnego powrotu do aplikacji. pierwszym z nich jest odsłuchiwanie dwunastu kilkuminutowych wspomnień występujących w postaci radiowych transmisji głosowych, nadawanych wyłącznie o pełnych godzinach czasu rzeczywistego. jeżeli chodzi zaś o drugi – to każdy dzień tygodnia posiada przyporządkowaną mu piosenkę, którą możemy odsłuchać z nastaniem adekwatnej doby. nie trzeba być oczywiście wielkim hakerem, żeby znaleźć sposób na szybkie odsłuchanie całości, ale wydaje się że raczej nie warto tego robić. “niespieszność” jest immanentną cechą przedstawionej noweli, a jej uroda sprawia, że powroty są nie tylko estetyczną przyjemnością. “the sailor’s dream” jest pięknym mikroświatem, zdecydowanie wartym poznania i zbadania.

aplikacja dostępna jest wyłącznie na system ios, znajomość języka angielskiego jest niezbędna dla odczytania historii. Czas pełnego, niespiesznego odkrycia całości to ok. 2-3 godzin + po kilka minut w całym tygodniu na pisane wyżej powroty do świata snu. brak ograniczeń wiekowych

p.s.

przy kreacji świata autorzy postanowili nie poprzestawać wyłącznie na aplikacji interaktywnej, wspierając go dodatkowo – jak dotychczas – czterema audycjami radiowymi pt. “the lighthouse painting” dostępych w charakterze podcastów na ios, a także soundtrackiem Jonathana Eng’a z fantastycznie śpiewającą Stephanie Hladowski.

lights off

an another proposal of the swedish simogo – a team that experiments with storytelling, known also b.o. from its previous ‘year walk’ and ‘device 6’. in current case, swedes serves us an interactive miniature titled ‘the sailor’s dream’. and what this miniature is? starting out of the construction of this piece of work – autors situate an viewer into melancholic surrounding of the anonymous, old lighthouse. an wayfaring through proposed locations gives possibility of exploration’s both slow discovering of this particular world’s fragment, as well as the story that connects with life of one of its by-gone, lonely resident. ‘the sailor’s dream’ is an leisure, sentimental trek on the emotional life-decisions and their results; it is an custom jewel case, which from picking up following items gives possibility to complete a story of life of previously unknown person. strong support of perception and curiosity of discovering uncomplicated (no objection here) story is an interactive binding of the novel. now we talk about charming presentation of the ‘small world’ – both on visual as musical sides. the climate is build fantasticly, by jointed hand drawn graphics with photographs and pseudo 3D and braced by wonderful, poetic music tracks with fetching main track. visual and interactive aspects, including the navigation, waz crafted with nicety and maestry. every single element is chisled for building the climate of completness with the consequence. and with this climate – climate of place abandoned and sunny, authors encourage to leisure and decelerate in the relation to galloping real world. this approach is also supported by two constructional treatments, which encourage for returning to application for dozen times. the first of those is listening to twelve-few-minutes memories occured as radio transmitions, sent at full hours of the realtime. the second treatment – every single week day has own song assigned, that can be played with the begining of adequate day. don’t have to be great hacker of course to find the way to quick listening of the whole, but it seems that it is rather not worth doing that. ‘leisurement’ is an immanent propoerty of presented novel, and its beauty makes that returnings give not only aesthetic pleasure. ‘the sailor’s dream’ is a marvelous microworld, definitely worth to find and to probe.

the application is availabile only on ios system, knowledge of english is essential for recovering the story. the main ‘novel-play’ takes about 2-3 hours, plus additional few minutes in whole week for described returnings to the world of dream. no age restrictions.

p.s.
authors did not stop on the interactive application during world’s creation. It is additionaly supported by four – as for today – radio briadcasts titles “the lighthouse painting” – availabile in a form of podcasts on ios system. There is also soundtrack by Jonathan Eng with Stephanie Hladowski ‘s vocal avalabile.

lights off

write comment >>