.home.

.visual portfolio.

.piotr.borys.sikora.

.rss.

.archive.

.like f.

.zachęcam - nowela interaktywna "the sailor's dream" | i encourage - an interactive novel 'the sailor's dream'.

kolejna propozycja szwedzkiego simogo – zespołu eksperymentującego w opowiadaniu historii, znanego m.in. z wcześniejszych “year walk” oraz “device 6”. tym razem szwedzi serwują nam interaktywną miniaturę zatytułowaną “the sailor’s dream”. czym owa miniatura jest? wychodząc od strony konstrukcji dzieła – autorzy sytuują odbiorcę w melancholijnym otoczeniu anonimowej starej latarni morskiej. wędrówka po zaproponowanych lokacjach pozwala na eksplorację i powolne odkrywanie historii tego fragmentu świata, jak również opowieści związanej z życiem jego niegdysiejszegoo, samotnego mieszkańca. jest “the sailor’s dream” niespieszną, sentymentalną wyprawą po emocjonalnych wyborach życiowych oraz ich skutkach, jest obyczajową szkatułką, z której wyciągając kolejne elementy składamy w całość historię życia nieznanej nam osoby. tym, co wspiera odbiór i ciekawość odkrywania opowieści – w zasadzie nieskomplikowanej (co nie jest zarzutem) – jest interaktywna oprawa noweli. mowa tu o uroczym przedstawieniu “małego świata” – zarówno od strony plastycznej, jak i dźwiękowej. klimat w sposób fantastyczny budują tu połączenia ręcznie rysowanych grafik z fotografiami i pseudotrójwymiarowością wsparte wspaniałymi poetyckimi utworami muzycznymi wraz z ujmującą ścieżką główną. aspekty wizualny i interaktywny, włącznie z nawigacją na urządzeniu został wykonany z delikatnością i maestrią. każdy element w sposób wycyzelowany służy konsekwentnemu budowaniu klimatu całości. a w klimacie tym – w klimacie miejsca opuszczonego i słonecznego – twórcy zachęcają do niespieszności i przyhamowania w relacji do galopującego świata realnego. temu także służą dwa zabiegi konstrukcyjne zachęcające do kilku(nasto?)krotnego powrotu do aplikacji. pierwszym z nich jest odsłuchiwanie dwunastu kilkuminutowych wspomnień występujących w postaci radiowych transmisji głosowych, nadawanych wyłącznie o pełnych godzinach czasu rzeczywistego. jeżeli chodzi zaś o drugi – to każdy dzień tygodnia posiada przyporządkowaną mu piosenkę, którą możemy odsłuchać z nastaniem adekwatnej doby. nie trzeba być oczywiście wielkim hakerem, żeby znaleźć sposób na szybkie odsłuchanie całości, ale wydaje się że raczej nie warto tego robić. “niespieszność” jest immanentną cechą przedstawionej noweli, a jej uroda sprawia, że powroty są nie tylko estetyczną przyjemnością. “the sailor’s dream” jest pięknym mikroświatem, zdecydowanie wartym poznania i zbadania.

aplikacja dostępna jest wyłącznie na system ios, znajomość języka angielskiego jest niezbędna dla odczytania historii. Czas pełnego, niespiesznego odkrycia całości to ok. 2-3 godzin + po kilka minut w całym tygodniu na pisane wyżej powroty do świata snu. brak ograniczeń wiekowych

p.s.

przy kreacji świata autorzy postanowili nie poprzestawać wyłącznie na aplikacji interaktywnej, wspierając go dodatkowo – jak dotychczas – czterema audycjami radiowymi pt. “the lighthouse painting” dostępych w charakterze podcastów na ios, a także soundtrackiem Jonathana Eng’a z fantastycznie śpiewającą Stephanie Hladowski.

lights off

an another proposal of the swedish simogo – a team that experiments with storytelling, known also b.o. from its previous ‘year walk’ and ‘device 6’. in current case, swedes serves us an interactive miniature titled ‘the sailor’s dream’. and what this miniature is? starting out of the construction of this piece of work – autors situate an viewer into melancholic surrounding of the anonymous, old lighthouse. an wayfaring through proposed locations gives possibility of exploration’s both slow discovering of this particular world’s fragment, as well as the story that connects with life of one of its by-gone, lonely resident. ‘the sailor’s dream’ is an leisure, sentimental trek on the emotional life-decisions and their results; it is an custom jewel case, which from picking up following items gives possibility to complete a story of life of previously unknown person. strong support of perception and curiosity of discovering uncomplicated (no objection here) story is an interactive binding of the novel. now we talk about charming presentation of the ‘small world’ – both on visual as musical sides. the climate is build fantasticly, by jointed hand drawn graphics with photographs and pseudo 3D and braced by wonderful, poetic music tracks with fetching main track. visual and interactive aspects, including the navigation, waz crafted with nicety and maestry. every single element is chisled for building the climate of completness with the consequence. and with this climate – climate of place abandoned and sunny, authors encourage to leisure and decelerate in the relation to galloping real world. this approach is also supported by two constructional treatments, which encourage for returning to application for dozen times. the first of those is listening to twelve-few-minutes memories occured as radio transmitions, sent at full hours of the realtime. the second treatment – every single week day has own song assigned, that can be played with the begining of adequate day. don’t have to be great hacker of course to find the way to quick listening of the whole, but it seems that it is rather not worth doing that. ‘leisurement’ is an immanent propoerty of presented novel, and its beauty makes that returnings give not only aesthetic pleasure. ‘the sailor’s dream’ is a marvelous microworld, definitely worth to find and to probe.

the application is availabile only on ios system, knowledge of english is essential for recovering the story. the main ‘novel-play’ takes about 2-3 hours, plus additional few minutes in whole week for described returnings to the world of dream. no age restrictions.

p.s.
authors did not stop on the interactive application during world’s creation. It is additionaly supported by four – as for today – radio briadcasts titles “the lighthouse painting” – availabile in a form of podcasts on ios system. There is also soundtrack by Jonathan Eng with Stephanie Hladowski ‘s vocal avalabile.

lights off

Connect with Facebook

write comment

your name: (required)

e-mail: (required)

website: (not required)

message: (required)

send comment