.home.

.visual portfolio.

.piotr.borys.sikora.

.rss.

.archive.

.like f.

.zachęcam - gra, 'infinity danger'. | .i encourage - 'infinity danger' game.

bezpretensjonalny (również dlatego że za darmo) i nigdy się nie kończący shoot’em up czteroosobowego hiszpańskiego zespołu milkstone studios. nietypowość rozgrywki polega na sekwencyjnie występujących potyczkach z bossami, z całkowitym pominięciem klasycznej w gatunku drobnicy poprzedzającej grubego zwierza na końcu poziomów. bossowie generowani i tworzeni są losowo w oparciu o schemat zachowań gracza – adekwatnie dobierane są ich konstrukcje, wielkości, prędkości poruszania czy uzbrojenie. gra z założenia nie ma zaplanowanego końca – po każdym przeciwniku generowany jest kolejny – szybszy, większy i potężniejszy. z tego powodu, tym co popycha do podejmowania kolejnych prób walki są punktacja oraz internetowy ranking osiągnięć.

“infinity danger” jest dość wymagający, jeżeli chodzi o zręcznościowy aspekt opanowania rozgrywki – na tablecie gra się równocześnie i szybko obydwoma rękami, jedną z nich sterując statkiem, drugą natomiast – ukierunkowaniem ognia. ze względu na wymóg oburęczności, szybkie tempo gry oraz dodatkowe utrudnienie spowodowane inercją sterowanego pojazdu akt rozgrywki powoduje zauważalne sprzężenie pomiędzy obydwoma półkulami mózgowymi, który to efekt rozwijać zalecają analitycy życia Leonarda da Vinci.

czas rozgrywki jest ograniczony wyłącznie ochotą do gry. tytuł dostępny jest na pc, ios, bez ograniczeń wiekowych.

lights off

unprententious (also because it’s free) and never ending shoot’em up made by four persons, spanish team named milkstone studios. atypical nature of the gameplay is achieved by concentration on engagements with bosses only, occured sequentially and by ignoring completely a classic trifles that usually prelude the big game at endings of levels. bosses are generated and created randomly by taking under consideration player’s behaviour scheme – and this is what conditionalizes their appearance, size, speed or armament. the game has no end – there is another opponent generated after the previous one – and every next one is much faster, bigger and more powerful. and because there is no end planned – scoring and internet rank are this what pushes to another essays.

“infinity danger” is quite demanding if we say about arcade’s aspect of the gameplay – the game on the tablet is fast and simultaneous for both hands – one is used for starship’s controlling, the second – for fireshot’s directing. by the fact of demanding ambidexterity with fast game’s pace and additional impediment caused by the inertia of the starship – the act of gameplay leads to noticable coupling between both hemispheres. and this is the effect that all analysts of life of Leonardo da Vinci are long for.

the duration of the gameplay is limited only by the willingness. the title is availabile on pc or ios, no age limitation.

lights off

Connect with Facebook

write comment

your name: (required)

e-mail: (required)

website: (not required)

message: (required)

send comment